Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meubels reinigen aan huis

meubels reinigen aan huis is gevestigd aan de Vincent van Goghlaan 30, 2033 TS Haarlem en bij Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63865211.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van meubels reinigen aan huis .

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van meubels reinigen aan huis voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. meubels reinigen aan huis verwacht van opdrachtgever dat zij zoveel als mogelijk is, informatie geeft over bijzonderheden die voor de reiniging van belang zijn. Het vooraf niet kenbaar maken van zaken die wel van belang zijn, kunnen tot gevolg hebben dat meubels reinigen aan huis de opdracht niet kan uitvoeren. In deze gevallen zal altijd 65 euro voorrijkosten in rekening worden gebracht aam opdrachtgever. Voorbeeld: er zit kattenurine in de bank. Dit wordt niet vermeld en we constateren dit bij aankomst.
2.3. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van meubels reinigen aan huis .
2.4. meubels reinigen aan huis verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van meubels reinigen aan huis te willen ingaan, de opdracht voor meubelreiniging schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.5. De overeenkomst tussen meubels reinigen aan huis en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door meubels reinigen aan huis .

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubel- en / of tapijtreiniging vindt plaats tegen de tussen meubels reinigen aan huis en opdrachtgever afgesproken prijs.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is meubels reinigen aan huis gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten voor meubel- en / of tapijtreiniging mogen door opdrachtgever tot uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaande aan de met meubels reinigen aan huis afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door meubels reinigen aan huis gezien als een niet tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan meubels reinigen aan huis een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door meubels reinigen aan huis uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan meubels reinigen aan huis mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen meubels reinigen aan huis met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Meubels reinigen aan huis staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.
6.2. Meubels reinigen aan huis staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op meubelstof en / of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
6.3. Het verwijderen van geuren in meubelstof en/of kleden/tapijt is niet 100% gegarandeerd. Rookgeur, honden(dieren)geur en urinegeur zijn geuren die niet of nauwelijks door middel van een reiniging te verwijderen zijn.
6.4. Meubels reinigen aan huis garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke resultaat te behalen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Meubels reinigen aan huis is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van meubels reinigen aan huis.
7.2. Meubels reinigen aan huis is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van meubels reinigen aan huis ;
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór het door meubels reinigen aan huis opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar De Meubelreiniger in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubelstoffen en/of tapijt heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken en / fo de werking vande beschermlaag teniet doet;
E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
F. Het verkleuren van meubelstof en / of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan meubels reinigen aan huis blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per PIN te geschieden.
Zakelijk:
9.2. meubels reinigen aan huis hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is meubels reinigen aan huis gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan meubels reinigen aan huis verschuldigd is, is meubels reinigen aan huis gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
9.4. Als De Meubelreiniger haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst meubels reinigen aan huis niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen meubels reinigen aan huis en opdrachtgever ontbonden.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop meubels reinigen aan huis redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd.
11.3. Indien inzet van een mediator niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van meubels reinigen aan huis voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

algemene voorwaarden